การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม  1 จุด                                                                

   การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม    2 จุด                                                                

   การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม   3-4 จุด                                                                

   การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม   5-6 จุด                                                                
 
 

   การแยกจุดรับชมอิสระ 1 ดาวเทียม   7-8 จุด                                                                

 

   การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   1 จุด                                                                

 

   การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   2 จุด                                                                

 

   การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   3-4 จุด                                                                

   การแยกจุดรับชมอิสระ 2 ดาวเทียม   5-6 จุด